Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INFORMACJE NIEPUBLIKOWANE W BIP

Drukuj

Wójt Gminy Grębów udostępnia informację na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w następujących przepisach:

-ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),

-ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U./2005 Nr 196 r. poz. 1631 ze zm.),

-ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 ze zm.),

-ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198 ze zm.),

Informacja publiczna udostępniana jest w trybie wyznaczonym przez ustawę o dostępie do informacji publicznej, jeżeli przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady oraz tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi. W szczególności: informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Udostępnienie informacji na wniosek następuje, co do zasady bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2). Udostępnienie informacji następuje w sposób i formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd uniemożliwiają udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji urząd powiadamia wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone (art. 14 ust. 1 i 2 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez urząd następuje w drodze decyzji (art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek zostaną poniesione dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji, urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku urząd w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty.

Załączniki

  • Ilość pobrań: 5