Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 2407700
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
GMINA Sołectwa 2252
GMINA Jednostki organizacyjne 3031
GMINA Oferty inwestycyjne 1809
GMINA Symbole Gminy 3327
RAPORT O STANIE GMINY Raport 2018 199
RAPORT O STANIE GMINY Raport 2019 174
RAPORT O STANIE GMINY Raport 2020 185
RAPORT O STANIE GMINY Raport 2021 182
RAPORT O STANIE GMINY Raport 2022 153
WŁADZE I STRUKTURA Wójt 3711
WŁADZE I STRUKTURA Zastępca Wójta Gminy 2269
WŁADZE I STRUKTURA Sekretarz Gminy 2719
WŁADZE I STRUKTURA Skarbnik Gminy 339
WŁADZE I STRUKTURA Rada Gminy kadencja 2006-2010 1670
WŁADZE I STRUKTURA Rada Gminy kadencja 2010-2014 1770
WŁADZE I STRUKTURA Rada Gminy kadencja 2014-2018 1369
WŁADZE I STRUKTURA Rada Gminy kadencja 2018-2023 1978
WŁADZE I STRUKTURA Rada Gminy kadencja 2024-2029 31
WŁADZE I STRUKTURA Urząd Gminy 467
WŁADZE I STRUKTURA Samodzielne stanowiska 6571
BUDŻET GMINY Budżet 440
BUDŻET GMINY Budżet 2011 1897
BUDŻET GMINY Budżet 2012 258
BUDŻET GMINY Budżet 2013 260
BUDŻET GMINY Budżet 2014 2135
BUDŻET GMINY Budżet 2015 234
BUDŻET GMINY Budżet 2016 230
BUDŻET GMINY Budżet 2017 242
BUDŻET GMINY Budżet 2018 261
BUDŻET GMINY Budżet 2019 268
BUDŻET GMINY Majątek Gminy 2348
BUDŻET GMINY Dług publiczny 2192
BUDŻET GMINY Opinie RIO 294
BUDŻET GMINY Sprawozdania 2018 249
BUDŻET GMINY Sprawozdania 2019 221
BUDŻET GMINY Sprawozdania 2020 374
BUDŻET GMINY Sprawozdania 2021 273
BUDŻET GMINY Informacje zgodnie z art. 37 ustawy o finansach publicznych z dn. 27.08.2009r. 326
BUDŻET GMINY Budżet 2020 69
BUDŻET GMINY Sprawozdania 2022 271
BUDŻET GMINY Budżet 2021 62
BUDŻET GMINY Budżet 2022 64
BUDŻET GMINY Budżet 2023 76
BUDŻET GMINY Budżet 2024 101
BUDŻET GMINY Sprawozdania 2023 26
PRAWO LOKALNE Statut 2395
PRAWO LOKALNE Regulamin 330
PRAWO LOKALNE Uchwały 2004 r. 2152
PRAWO LOKALNE Uchwały 2005 r. 2010
PRAWO LOKALNE Uchwały 2006 r. 1905
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 260
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 225
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 2260
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 2850
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 239
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 538
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 285
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 3537
PRAWO LOKALNE Uchwały Rady Gminy Kadencja 2014-2018 587
PRAWO LOKALNE Uchwały Rady Gminy Kadencja 2018-2023 3130
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 2219
PRAWO LOKALNE Protokoły 4821
PRAWO LOKALNE Kodeks Etyczny Pracowników 243
PRAWO LOKALNE Stanowiska Rady Gminy 212
MŁODZIEŻOWA RADA GMINY GRĘBÓW Skład 2857
MŁODZIEŻOWA RADA GMINY GRĘBÓW Sesje 240
MŁODZIEŻOWA RADA GMINY GRĘBÓW Protokoły 242
MŁODZIEŻOWA RADA GMINY GRĘBÓW Statut Młodzieżowej Rady Gminy 266
OŚWIADCZENIA  MAJĄTKOWE Radni 8845
OŚWIADCZENIA  MAJĄTKOWE Władze Gminy 11259
OŚWIADCZENIA  MAJĄTKOWE Kierownicy Jednostek 7429
OŚWIADCZENIA  MAJĄTKOWE Dyrektorzy Szkół 8434
OŚWIADCZENIA  MAJĄTKOWE Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1469
PROGRAMY I STRATEGIE PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY GRĘBÓW 247
PROGRAMY I STRATEGIE Lokalny program rewitalizacji obszarów poprzemysłowych gm. Grębów 295
PROGRAMY I STRATEGIE Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 395
PROGRAMY I STRATEGIE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GRĘBÓW NA LATA 2005 - 2015 267
PROGRAMY I STRATEGIE GMINNY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE GRĘBÓW 257
PROGRAMY I STRATEGIE Plan Odnowy Miejscowości Grębów 2010-2017 229
PROGRAMY I STRATEGIE STRATEGIA ROZWOJU GMINY GRĘBÓW NA LATA 2024-2030 69
PLANOWANIE PRZESTRZENNE Zbiory danych przestrzennych APP 434
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 2168
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 1254
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 1252
MOJA SPRAWA Zezwolenia na alkohol 1299
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 1286
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 1358
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 1204
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 1218
MOJA SPRAWA Planowanie przestrzenne 1960
MOJA SPRAWA Dodatki mieszkaniowe 1038
MOJA SPRAWA Informacje o Środowisku 1168
PRZETARGI Przetargi 2021r. 303
PRZETARGI Przetargi 2022r. 2611
PRZETARGI Przetargi 2023r. 4750
PRZETARGI Przetargi 2024r. 1890
OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIA Obwieszczenia i ogłoszenia 2017 r. 426
OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIA Obwieszczenia i ogłoszenia 2018 r. 200
OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIA Obwieszczenia i ogłoszenia 2019 r. 193
OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIA Obwieszczenia i ogłoszenia 2020 r. 276
OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIA Obwieszczenia i ogłoszenia 2021 r. 271
OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIA Obwieszczenia i ogłoszenia 2022 r. 856
OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIA Obwieszczenia i ogłoszenia 2023 r. 3064
OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIA Obwieszczenia i ogłoszenia 2024 r. 889
KONTROLE Kontrole wewnętrzne 403
KONTROLE Kontrole zewnętrzne 327
AKTUALNOŚCI Informacje 4089
OŚWIATA Stypendia ZPORR 2009 252
OŚWIATA Realizacja zadań oświatowych 270
OŚWIATA Stypendia i zasiłki szkolne na rok 2022/2023 140
OŚWIATA Stypendia Wójta Gminy 160
OŚWIATA Awans zawodowy nauczycieli 209
OŚWIATA Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 174
OŚWIATA Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola 148
OŚWIATA Obowiązek szkolny i obowiązek nauki 194
OŚWIATA Wpis szkół niepublicznych 150
OŚWIATA Podstawowa kwota dotacji 191
OŚWIATA Świadczenia pomocy uczniom niepełnosprawnym 167
GOSPODARKA KOMUNALNA Prawo lokalne 373
GOSPODARKA KOMUNALNA Informacyjne zestawienie cen 283
GOSPODARKA KOMUNALNA Druki do pobrania 306
GOSPODARKA KOMUNALNA Komunikaty - WODY POLSKIE 266
REJESTRY I EWIDENCJE Ewidencja innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie 144
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 163
WYBORY Wybory samorządowe 2014 260
WYBORY Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Grębów II kadencji 152
WYBORY Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2015 153
WYBORY Wybory Prezydenckie 2015 175
WYBORY Referendum krajowe - 6 wrzesień 2015 163
WYBORY Wybory Parlamentarne do Sejmu i Senatu RP 2015 r. 165
WYBORY Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Grębów III kadencji 144
WYBORY Wybory Samorządowe 2018 281
WYBORY Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2019 198
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 191
WYBORY Wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych 2019 r. 168
WYBORY Wybory Ławników do Sądów Powszechnych 2019 r. 178
WYBORY Wybory Parlamentarne do Sejmu i Senatu RP 2019 r. 212
WYBORY Wybory Prezydenta RP 2020 r. 200
WYBORY Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Żupawa-Orliska 2022 r. 166
WYBORY Postanowienia i obwieszczenia Komisarza Wyborczego 204
WYBORY Wybory uzupełniające do Rady Gminy Grębów 2023 r. 463
WYBORY Wybory Ławników kadencja 2024-2027 151
WYBORY Wybory do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych 2023 r. 125
WYBORY WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENTAU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 587
WYBORY REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE W SPRAWACH O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA PAŃSTWA 2023 143
WYBORY Wybory Samorządowe 2024 1699
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 170
NABÓR PRACOWNIKÓW Konkursy na dyrektorów szkół 341
NABÓR PRACOWNIKÓW Do pobrania 204
Rejestr Działalności Regulowanej Rejestr 1007
OCHRONA ŚRODOWISKA Udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 197
OCHRONA ŚRODOWISKA Karty informacyjne 233
OCHRONA ŚRODOWISKA Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 0
OCHRONA ŚRODOWISKA Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 174
OCHRONA ŚRODOWISKA Zezwolenie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 144
PODATKI I OPŁATY LOKALNE Formularze i stawki podatkowe na 2016 rok 134
PODATKI I OPŁATY LOKALNE Stawki podatkowe na 2019 rok i formularze obowiązujące do 30-06-2019 r. 169
PODATKI I OPŁATY LOKALNE Stawki podatkowe na 2019 rok i formularze obowiązujące od 01-07-2019 r. 177
PODATKI I OPŁATY LOKALNE Formularze i stawki podatkowe obowiązujące w 2020 roku 135
PODATKI I OPŁATY LOKALNE Formularze i stawki podatkowe obowiązujące w 2021 roku 128
PODATKI I OPŁATY LOKALNE Podatek akcyzowy 209
PODATKI I OPŁATY LOKALNE Formularze i stawki podatkowe obowiązujące w 2022 roku 164
PODATKI I OPŁATY LOKALNE Formularze i stawki podatkowe obowiązujące w 2023 roku 157
PODATKI I OPŁATY LOKALNE Formularze i stawki podatkowe obowiązujące w 2024 roku 112
SCHEMAT KONTROLI PODATKOWEJ PRZEDSIĘBIORCÓW Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej 122
SCHEMAT KONTROLI PODATKOWEJ PRZEDSIĘBIORCÓW Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 122
PETYCJE Petycje 2016 232
PETYCJE Petycje 2018 240
PETYCJE Petycje 2019 281
PETYCJE Petycje 2020 219
PETYCJE Petycje 2021 261
PETYCJE Petycje 2022 277
PETYCJE Petycje 2023 241
ULICE W MIEJSCOWOŚCI GRĘBÓW Uchwała Rady Gminy Grębów w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Grębów 189
ULICE W MIEJSCOWOŚCI GRĘBÓW Uchwała Rady Gminy Grębów zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Grębów 184
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnym 208
DOSTĘPNOŚĆ Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 159
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Sprawozdania 170
PREFERENCYJNA SPRZEDAŻ WĘGLA Informacja o przystąpieniu Gminy Grębów do preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego na rzecz mieszkańców Gminy Grębów 159
PREFERENCYJNA SPRZEDAŻ WĘGLA Wniosek o zakup preferencyjny węgla kamiennego.docx 137
PREFERENCYJNA SPRZEDAŻ WĘGLA Informacja Gmina Grębów od dnia 4 maja 2023 r. do 31 lipca 2023 r. przystępuję do sprzedaży końcowej węgla 94
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW Wniosek na prace remontowo-konserwatorskie 98